فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

ناصر کرمی

ناصر کرمی / ملّت ِبزرگوار و آزادیخواهِ ایران، هم میهنان !

امروز وقت آن است که ملّتِ ایران رسا و راسخ به گوش جهانیان برساند که ملّت ایران با تمدنی کهن و با فرهنگی ریشه دار در بستر آفرینشِ تاریخِ تکاملیِ انسانها، با منشی نمادین در همزیستیِ مسالمت آمیز در طول تاریخ، مانند گذشته خواهانِ احترام متقابل و برقراریِ روابطِ دوستانهءِ سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی با همهء ملّتها و کشورهایِ جهانِ امروز بر پایهءِ ارزشهایِ دمکراتیک و حقوق بشر میباشند، بیشتر بخوانید