فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

فرزین خوشچین

فرزين خوشچين / چرا بايد با اعدام مخالف باشيم

بسياری از دوستان و کنشگران سياسی، که خود نيز زمانی در دستهای پليد خوناشامان جمهوری اسلامی گرفتار بودند، بدرستی به اين نکته اشاره می کنند، که «نه فراموش می کنيم، و نه می بخشيم»- چون «فراموش کردن» بويژه در چنين مواردی، امکان ندارد، و از سويی ديگر، «بخشيدن» به معنای توجيه جنايت خواهد بود. بیشتر بخوانید

جایگاهِ کوروش بزرگ در تاریخ و برخوردِ چپ

هرگز تاریخ به یاد ندارد، که ایرانیان مردمی برده دار بوده باشند. همۀ اسناد کشف شده نشان از پرداخت دستمزد به همۀ کارگران و رعایت دوران بارداری زنان و پرداخت جیره دارند. تخت جمشید و دیگر آثار باستانی ایران از این روی دارای اهمیت بسیار بیشتری هستند، که به دست کارگران آزاد و با دریافت دستمزد ساخته شده اند، نه با بیگاری بردگان. همۀ آثار باستانی یونان، روم و مصر و چین با بیگاری کشیدن از بردگان ساخته شده اند، در حالیکه هیچکدام از آثار ایران باستان را بردگان نساخته اند. و این همان نکتۀ مهمی است، که برای برپایی سکولاریسم و دمکراسی در ایران امروز می بایست پایۀ نبرد اندیشۀ ما با فاشیسم اسلامی و حکومت پلید آخوندی باشد. بیشتر بخوانید

اندر شناخت از خرده بورژواها

بطور کلی، «خرده بورژوا» یعنی بورژوای با سرمایه و ابزار کمتر و درامدی پایین تر، و از همین روی نیز، با موقعیت اجتماعی متزلزلتر و خطرناکتر، که هر آن با احتمال ورشکسته شدن و پرتاب شدن به طبقۀ کارگر مزدی دست به گریبان بوده، و یا با امید به افزایش سرمایه و فرارویی به دارندۀ کارگاه و سپس کارخانه دار شدن، و یا فراهم آوردن سرمایۀ بیشتر و گسترش مغازه و یا دایرۀ فعالیت بازرگانی خودش و بورژوا گشتن بسر می بُرد و می برد. «خرده بورژوازی» لایۀ گسترده ای است، که خود دارای لایه های بسیار و گوناگونی می باشد. حتی اطلاق واژۀ کلی «طبقۀ متوسط» نیز به این لایۀ گسترده چندان دقیق نیست، زیرا «متوسط» خودش «طیفی» را می سازد، که از کمرنگترین تا پررنگترین را دربر می گیرد. بیشتر بخوانید