فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

فاضل غیبی

فاضل غیبی / نظام حکومت ایران چگونه باشد؟

در لحظۀ حاضر کسی تصویری از راه رسیدن کشور به ثبات و پیشرفت ندارد، اما با اعتمادسازی، در میان ایرانیان نیز خرد جمعی برخواهد شکفت و راه فردا را گام به گام روشن خواهد کرد. نخستین گام در راه بهبود کشور هماهنگی و تفاهم نخبگان است و با رسیدن به آن درک خواهد شد که حقیقت در هر امری در زمان مشخص یکی است و می‌تواند به رأی مشترک بدل گردد. ممکن است که امروز هیچیک از نخبگان ایرانی نتواند برای دردهای جامعۀ ایرانی نسخه ای بپیچد، اما خرد جمعی موهبتی است که به کمک آن نخبگان ایرانی نیز خواهند توانست کشور را سیمرغ‌وار ‌هدایت کنند. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / سرمایه‌داری یا توحش

عقب‌ماندگی ذهنی که پیشرفت «غرب» را فقط نتیجۀ پیشرفت دانش و فن می‌دید، باعث شد که کشورهای عقب‌مانده فقط از ظواهر تمدن نوین تقلید کنند و به دنبال راه‌های «میان‌بر» برای رسیدن به غرب، از مبارزۀ دشوار با سرشت قرون وسطایی جامعه شانه خالی کنند؛ بکوشند دانش و فنّاوری بیاموزند؛ بدون آنکه بخواهند بدانند در جامعه‌ای خرافات‌پرور، پیشرفت دانش و فکر ممکن نیست. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / چه باید کرد؟

اینک پس از چهار دهه هنوز این پرسش مطرح است که آیا می شود پدیدۀ شگرف حکومت اسلامی را به دقت فلسفی و علمی بررسی کرد؟ از دید دانش سیاسی، حکومت ها از آسمان نازل نمی شوند، بلکه بر خواست اکثریت مردم استوارند و اگر حکومتی در جهت مخالف منافع ملی به پیش می رود، یقیناً سرسپردۀ ایدئولوژی است که اهداف دیگری ورای خدمت به کشور در برابرش می‌گذارد. این ویژگی در "تئوری سیاسی" از شاخص های رژیم‌های توتالیتر بشمار می رود و حکومت اسلامی ایران (پس از دو رژیم استالینی و هیتلری) سومین نمونۀ تاریخی آن است. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / از هگل توتالیتر تا مارکس ضدانقلابی

بنابراین فرهیختگان ایرانی اگر خواستار آشنایی با فیلسوفان غربی هستند باید متوجه باشند که اندیشۀ فیلسوفان نیز دو چهره دارد. یکی آرای جهانشمول آنان است و دیگر مطالبی که در چهارچوب مشخص فرهنگی و زمانی خود بیان داشته اند. از اینرو در نخستین گام کافیست شیوۀ اندیشه و آرای جهانشمول آنان را دریابیم. از سوی دیگر خوشبختانه اندیشمندان بزرگ ایرانی نیز در ورای هویت فرهنگی خود از اندیشه هایی جهانشمول برخوردارند. از اینرو به نظر می رسد که تنها راه آشنایی درست با فلسفه برای ما ایرانیان این باشد که از فیلسوفان غربی اندیشۀ انتقادی بیاموزیم و بدان آثار اندیشه و ادب ایرانی از فردوسی و حافظ تا رازی و خیام را سنجش انتقادی کنیم. از این راه رفته رفته هم اندیشه مان نیرومند شود و هم اندیشۀ ایرانی تبلور و هویتی نوین می یابد. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / به مناسبت دویستمین سالگرد تولد بهاءالله

بشریت پیشرفته پس از گذار از "دوران صنعت" اینک به "عصر اطلاعات" گام نهاده است. این تحول تا بحال آخرین مرحله در روندی است که در سدۀ 16م. با رفرم مذهبی مارتین لوتر آغاز شد و توانست با کوشش‌های بسیار ابتدا "آزادی مذهب" و سپس "آزادی از مذهب" را به کرسی نشاند. در سایۀ این آزادی ها، شکوفایی اندیشه در دوران روشنگری راه را برای انقلاب‌های فلسفی، علمی و صنعتی گشود. شکوفایی اندیشه در اروپا بی‌شک بدون رهایی از مذهب قرون وسطایی ممکن نمی‌شد و بدون فیلسوفان بزرگ در دوران روشنگری ، راهگشایی‌های علمی و نوآوری‌های فنی در سدۀ 19م. قابل تصور نبود. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / آیا فلسفه یهودی است؟

کسانی علت رشد نسبی اندیشه نزد یهودیان را در آیین یهودی جستجو کرده‌اند. از جمله برآنند که چون از همان ابتدا موسی دربارۀ فرمان‌های یهوه با او به گفتگو پرداخت، سنت گفتگو و اندیشه را در یهودیت بنیان گذاشت. گروهی برآنند که با غارت و نابودی معبد اورشلیم، تنها چیزی که یهودیان با خود به آوارگی همراه بردند، تومارهای تورات بود و همین باعث شد که خواندن و نوشتن و در نتیجه اندیشیدن را بیش از دیگران ارج نهند. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / آیا سیاست می تواند اخلاقی باشد؟

این ویژگی دمکراسی است که رفتار مردان و زنان نیک و مدبّر را در معرض دید جامعه قرار می‌دهد و آنان را به مقامات بالا می‌کشاند. بدین ترتیب، تنها کسانی به چنین مقاماتی دست می یابند که منافع ملی را بعنوان والاترین ارزش ارج ‌نهند. چون از این دیدگاه به ایران امروز بنگریم، با وحشت به میزان واقعی عقب ماندگی‌مان پی می بریم و متوجه می شویم که تا چه حدّ از جادۀ پیشرفت منحرف شده ایم. بیشتر بخوانید