فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

حسن بهگر

حسن بهگر / یزدی مرد ولی شاهدان زنده اند

یزدی رابطه ی سازمان یافته ای با خمینی داشت و ازسال 50 – 51 طبق نامه ای که خمینی برای او فرستاد از وجوهات سهم امام برخوردار بود که امتیازی استثنایی برای یک غیر معمم بود. به همین سبب در موقعیت دشوار اخراج خمینی از عراق از آمریکا به یاری او شتافت و او را به پاریس رهنمون شد. هنوز جزئیات و چگونگی ارتباط بین سازمان یزدی و خمینی را نمی دانیم ولی چنین استنباط می شود که این سازمان از همان سال ها از نظر مالی وابسته به خمینی بوده است. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله