فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

جهانشاه رشیدیان

جهانشاه رشیدیان / روز کارگر

اولین مراسم روز کار مترادف با ۱۱ اردیبهشت ۵۸ در شهرهای ایران برگزار شد. تنها در تهران سازمان چریک های فدائی خلق, که تا ان زمان هنوز در جبهه رژیم نغلطیده بود, توانست نیم میلیون را بسیج کند. انان با شعارهای چپ خواستار ۴۰ ساعت کار در هفته، ۲ روز تعطیلی، حق برابر بین کاگران زن و مرد... بودند. موفقیت این تظاهرات، با وجود کارشکنی رژیم و حملات اوباش اسلامی، باعث هراس حکومت اسلامی شد; لذا حکومت انجمن های اسلامی و سندیکا های زرد را در محافل کارگری تأسیس کرد. مراکز کارگری در عمل به نهاد های ضد کارگری و در خدمت رژیم سرمایه داری اسلامی مبدل شدند. خانه کارگر و شورای اسلامی کار به نهادهای ترویج خرافات کیش اسلام در میان کارگران تبدیل شدند. بیشتر بخوانید

جهانشاه رشیدیان / نیهیلیسم یا پوچ گرائی

نیهیلیسم درسیاست یکی از خصائص پیش شرط افراط است. فرد نیهلیست به آسانی از افراطی به افراطی، از چپ افراطی به راست افراطی، از آتئیسم به مذهب و ازسکولاریسم به اسلام سیر می کند و همه جا بیشتر تمایل به نفی دارد تا دغدغه ای برای راه حل مشکل و این منفی گرائی محرک سرگشتگی فکری او است. و از طرفی نیهیلیست یا فرد منفی باف نمیتواند نظم را بپذیرد و هرج مرج Cahos را در سیاست بر سازمان یا تشکیلات منسجم ترجیح میدهد. نیهیلست در این میزان با شکاک فرق دارد چون فرد شکاک در کنار نفی جستجوگر است ولی نیهیلیست نافی ارزش و در نهایت اخلاق یا به زبان مدنیت اتیک Ethic است و درست فقدان اتیک همان چیزی است که فاشیسم در اروپا نیاز داشت و امروز حکومت اسلام در ایران نیاز دارد. بیشتر بخوانید

امپِریالیسم

امپریالیسم امروز میتواند به هر کشور یا سیاستی حتی در زبان پولمیک اطلاق شود بدون اینکه یک مفهوم جهان شمول داشته باشد لذا انتی امپریالیسم Anti-imperialism بر مبنای یک ترم جهانشمول نیست بلکه مخاطب خاصی دارد. در اکثر طیف چپ، که با فعالیت در زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعه نقشی دارند، ترم امپریالیسم استعمال نمیشود و محدود به ترمینولوژی محافل یا گروه های چپ یا راست افراطی است. بیشتر بخوانید

هوش چیست؟

هوش از یک نظر روانشناسی یک مجموعه عملکرد روانی است که حامل دانش ادراکی و منطقی است. انسان به عنوان موجودی که میتواند خارج از زمان حال فکر کند دارای این توان روانی است. برای مثال حیوانات بر اساس غریزه در زمان حال عمل می کنند و برنامه ای خارج از غریزه حیات برای آینده خود ندارند و چیزی به نام آینده نمی شناسند. آینده نگری یک دلیل هوش و در تکامل نشانی از رشد هوش است. بیشتر بخوانید

چپ

چپ یا به فرانسه Gauche از زمان تشکیل مجلس مؤسسان فرانسه در ۱۷۸۹ وارد فرهنگ سیاسی شد. در این مجلس که برای مشروط کردن پادشاهی تشکیل شد مخالفان استبداد در طرف چپ و موافقین در طرف راست به بحث و مجادله می پرداختند و بدینگونه لغت چپ و راست مفهومی سیاسی گرفت که در قرن ۱۹ و ۲۰ در بیشتر دموکراسی ها تا به امروز در مجلس ملی یا سنای فرانسه و خیلی کشورها ادامه دارد. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله