فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

جلال ایجادی

جلال ایجادی: چرا در ایران فکر فلسفه تنومند نشد؟

بررسی اندیشه فلسفی در ایران یک نیاز اساسی است. چرا ایران یونان نشد؟ چرا در ایران فکر فلسفه تنومند نشد؟ عوامل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و روانشناسانه و آنتروپولوژیکی و دینی، که مانع رشد فلسفه شدند، کدامند؟ ما نیازمند این پرسشگری هستیم. نظریه جواد طباطبایی انگشت بر انحطاط فکری و حاشیه نویسی می گذارد. نظریه آرامش دوستدار برآنست که فرهنگ دینی مانع فکر کردن است. من میگویم در ایران، ازخودبیگانگی و مسخ شدگی ناشی از اسلام، یک عامل تعیین کننده برای سقوط فکری بوده است. بیشتر بخوانید

جلال ایجادی / در اسلام فلسفه وجود ندارد

علامه طباطبایی یک فقیه اسلامی است، مطهری یک ایدئولوگ اسلامی است، سروش یک ایدئولوگ غیر سنتی دینی عرفانی است. بنابراین باید توجه داشت وقتی از فلسفه اسلامی در ایران و یا سایر کشورها صحبت می شود این امر یک جعل یا عدم شناخت میباشد. در ایران دو فیلسوف معاصر جایگاه برجسته دارند یکی جواد طباطبایی که دارای تخصص در فلسفه هگل، فلسفه سیاسی و آسیب شناسی فلسفی در جامعه ماست و شخص دوم آرامش دوستدار بوده که نقاد فرهنگ دینی و امتناع تفکر در ایران است. بیشتر بخوانید