فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

امیر پارسی

امیر پارسی / چرا تغییر ساختار سیاسی در ایران یک ضرورت است؟

تاکید جناح اصلاح طلب مذهبی و غیرمذهبی بر روی تغییرات تدریجی یعنی هزینه کردن از عمر یک نسل که با وجود نظام سیاسی فعلی تمام امکانات داشتن زندگی طبیعی در ایران را از دست داده و با وجود وضع فعلی هیچ آینده ای برای خود در داخل ایران متصور نیست. با ادامه ی وضع موجود، ناامیدی و خشم مردم، نابودی زیست بوم ایران و ... بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

شورا، آرمانشهر مصدق