فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

مفاهیم

جهانشاه رشیدیان / نیهیلیسم یا پوچ گرائی

نیهیلیسم درسیاست یکی از خصائص پیش شرط افراط است. فرد نیهلیست به آسانی از افراطی به افراطی، از چپ افراطی به راست افراطی، از آتئیسم به مذهب و ازسکولاریسم به اسلام سیر می کند و همه جا بیشتر تمایل به نفی دارد تا دغدغه ای برای راه حل مشکل و این منفی گرائی محرک سرگشتگی فکری او است. و از طرفی نیهیلیست یا فرد منفی باف نمیتواند نظم را بپذیرد و هرج مرج Cahos را در سیاست بر سازمان یا تشکیلات منسجم ترجیح میدهد. نیهیلست در این میزان با شکاک فرق دارد چون فرد شکاک در کنار نفی جستجوگر است ولی نیهیلیست نافی ارزش و در نهایت اخلاق یا به زبان مدنیت اتیک Ethic است و درست فقدان اتیک همان چیزی است که فاشیسم در اروپا نیاز داشت و امروز حکومت اسلام در ایران نیاز دارد. بیشتر بخوانید

امپِریالیسم

امپریالیسم امروز میتواند به هر کشور یا سیاستی حتی در زبان پولمیک اطلاق شود بدون اینکه یک مفهوم جهان شمول داشته باشد لذا انتی امپریالیسم Anti-imperialism بر مبنای یک ترم جهانشمول نیست بلکه مخاطب خاصی دارد. در اکثر طیف چپ، که با فعالیت در زندگی سیاسی ـ اجتماعی جامعه نقشی دارند، ترم امپریالیسم استعمال نمیشود و محدود به ترمینولوژی محافل یا گروه های چپ یا راست افراطی است. بیشتر بخوانید

هوش چیست؟

هوش از یک نظر روانشناسی یک مجموعه عملکرد روانی است که حامل دانش ادراکی و منطقی است. انسان به عنوان موجودی که میتواند خارج از زمان حال فکر کند دارای این توان روانی است. برای مثال حیوانات بر اساس غریزه در زمان حال عمل می کنند و برنامه ای خارج از غریزه حیات برای آینده خود ندارند و چیزی به نام آینده نمی شناسند. آینده نگری یک دلیل هوش و در تکامل نشانی از رشد هوش است. بیشتر بخوانید

چپ

چپ یا به فرانسه Gauche از زمان تشکیل مجلس مؤسسان فرانسه در ۱۷۸۹ وارد فرهنگ سیاسی شد. در این مجلس که برای مشروط کردن پادشاهی تشکیل شد مخالفان استبداد در طرف چپ و موافقین در طرف راست به بحث و مجادله می پرداختند و بدینگونه لغت چپ و راست مفهومی سیاسی گرفت که در قرن ۱۹ و ۲۰ در بیشتر دموکراسی ها تا به امروز در مجلس ملی یا سنای فرانسه و خیلی کشورها ادامه دارد. بیشتر بخوانید

سلطنت چیست؟

سلطنت در ایران از اوائل قرن ۱۶ با فرقه شیعه گری و روحانیت درهم تنیده و یک سیمبیوز را تشکیل دادند. برای انجام چنین سیمبیوزی شاه اسماعیل صفوی شیعه گری را، که تا آن زمان یک فرقه اقلیت بود، با نسل کشی و سرکوب بیرحمانه اکثریت سنی بر مردم ایران تحمیل کرد. روحانیت سنی نیز همرام با مردم معمولی معدوم, سرکوب یا مجبور به تغییر فرقه شد. سلسله صفوی برای جبران کمبود روحانیت مورد اعتماد و شیعه تعداد زیادی سیّد معمم از کشورهای عربی منطقه وارد ایران کرد تا دورافتاده ترین نقاط کشور را به کمک نیروی سرکوب خود, از جمله چگین های ادم خوار, بتوانند شیعه کنند. بدین گونه سیبمیوز بین روحانیت و دربار مستقر، و بغیر از دوران کوتاهی در زمان نادر شاه و رضا شاه، تا عروج جناح روحانیت این سیمبیوز در ۱۳۵۷، یا حکومت اسلامی، ادامه داشت. بیشتر بخوانید

دگماتیسم چیست؟

مرحله ای از تکامل دگماتیسم به فناتیسم میرسد که به گمان من تعصبی کور بین روانپارگی و اعتقادات افراطی مذهبی / ایدئووژی است. در این مرحله هیچ سازشی با فرد فناتیک مقدور نیست و دگماتیسم در این فرد بدون مانعی اخلاقی رو به دشمنی با دگراندیش است. لذا میتوان دگماتیسم را خطری بالفعل برای سقوط در بیماری روانی Psychopathy نامید که در بسیاری از دیکتاتورهای جنایتکار تاریخ مانند هیتلر، استالین، پل پت، مائو، خمینی... مشاهده شده. نوع دیگر انرا در پیروان فرقه های مذهبی یا راست / چپ افراطی میتوان یافت که بدون هیچ تردیدی با دگم های کلیشه ای خود جهان را می بینند و خواستار تغییر رادیکال جهان هستند. چنین افرادی بیش از هر بحثی علمی / فلسفی به تکرار شعارهای کلیشه ای و یا تهدید و تخریب دگراندیش متکی میشوند. بیشتر بخوانید

اندر شناخت از خرده بورژواها

بطور کلی، «خرده بورژوا» یعنی بورژوای با سرمایه و ابزار کمتر و درامدی پایین تر، و از همین روی نیز، با موقعیت اجتماعی متزلزلتر و خطرناکتر، که هر آن با احتمال ورشکسته شدن و پرتاب شدن به طبقۀ کارگر مزدی دست به گریبان بوده، و یا با امید به افزایش سرمایه و فرارویی به دارندۀ کارگاه و سپس کارخانه دار شدن، و یا فراهم آوردن سرمایۀ بیشتر و گسترش مغازه و یا دایرۀ فعالیت بازرگانی خودش و بورژوا گشتن بسر می بُرد و می برد. «خرده بورژوازی» لایۀ گسترده ای است، که خود دارای لایه های بسیار و گوناگونی می باشد. حتی اطلاق واژۀ کلی «طبقۀ متوسط» نیز به این لایۀ گسترده چندان دقیق نیست، زیرا «متوسط» خودش «طیفی» را می سازد، که از کمرنگترین تا پررنگترین را دربر می گیرد. بیشتر بخوانید

ناسیونالیسم چیست؟

نوع سوم دیگر ناسیونالیسم که خیلی مختص ایران است نوع قومیتی ناسیونالیسم است که در قومیت های ایرانی کرد، ترک، عرب، بلوچ ... در برابر ناسیونالیسم فارس یا آریائی رشد می کند. توضیح: این ناسیونالیسم امروز به دلیل نفاق در میان اقوام ایرانی می تواند در عمل آب به آسیاب تداوم عمر انگلی حکومت اسلامی بریزد. لذا ناسیونالیسم ایرانی به مفهوم ملی اتحاد و همبستگی تاریخی، فرهنگی، زبان اتباع کل جامعه بدون برجسته کردن ماهیت قومی آن متکی است. هدف نهائی ناسیونالیسم ایرانی حق حاکمیت و استقلال حکومت در یک جغرافیای ملی است. بیشتر بخوانید

انسانگرایی چیست؟

ترم انسانگرائی یا Humanism از Humanitas (طبیعت انسان) و به معنی Human ( انسان) گرفته شده است. انسانگرائی یک جنبش فکری است که در خلال رنسانس در ایتالیا در برابر تعصبات خشک مذهبی قرون وسطا پدیدار شد. انسانگرائی در پیوند با ارزش های فلسفی، ادبی، هنری کلاسیک کهن است و انان پایه شکوفائی بشر اطلاق می‌شوند. انسانگرایان عصر رنسانس فرهیختگانی بودند که عطش شکوفائی بشریت را داشتند. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

شورا، آرمانشهر مصدق