فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

تازه در تارنما

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

فرهنگی

جلال ایجادی: چرا در ایران فکر فلسفه تنومند نشد؟

بررسی اندیشه فلسفی در ایران یک نیاز اساسی است. چرا ایران یونان نشد؟ چرا در ایران فکر فلسفه تنومند نشد؟ عوامل تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و روانشناسانه و آنتروپولوژیکی و دینی، که مانع رشد فلسفه شدند، کدامند؟ ما نیازمند این پرسشگری هستیم. نظریه جواد طباطبایی انگشت بر انحطاط فکری و حاشیه نویسی می گذارد. نظریه آرامش دوستدار برآنست که فرهنگ دینی مانع فکر کردن است. من میگویم در ایران، ازخودبیگانگی و مسخ شدگی ناشی از اسلام، یک عامل تعیین کننده برای سقوط فکری بوده است. بیشتر بخوانید

جلال ایجادی / در اسلام فلسفه وجود ندارد

علامه طباطبایی یک فقیه اسلامی است، مطهری یک ایدئولوگ اسلامی است، سروش یک ایدئولوگ غیر سنتی دینی عرفانی است. بنابراین باید توجه داشت وقتی از فلسفه اسلامی در ایران و یا سایر کشورها صحبت می شود این امر یک جعل یا عدم شناخت میباشد. در ایران دو فیلسوف معاصر جایگاه برجسته دارند یکی جواد طباطبایی که دارای تخصص در فلسفه هگل، فلسفه سیاسی و آسیب شناسی فلسفی در جامعه ماست و شخص دوم آرامش دوستدار بوده که نقاد فرهنگ دینی و امتناع تفکر در ایران است. بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / آیا سیاست می تواند اخلاقی باشد؟

این ویژگی دمکراسی است که رفتار مردان و زنان نیک و مدبّر را در معرض دید جامعه قرار می‌دهد و آنان را به مقامات بالا می‌کشاند. بدین ترتیب، تنها کسانی به چنین مقاماتی دست می یابند که منافع ملی را بعنوان والاترین ارزش ارج ‌نهند. چون از این دیدگاه به ایران امروز بنگریم، با وحشت به میزان واقعی عقب ماندگی‌مان پی می بریم و متوجه می شویم که تا چه حدّ از جادۀ پیشرفت منحرف شده ایم. بیشتر بخوانید

مسعود نقره کار / آثارِ رحمانیتِ یک آیه : شاپوربختیار و فریدون فرخزاد

15مرداد(ششم آگوست) بیست و ششمین سالگشت ترورسبعانۀ شاپوربختیاروهمراه وی سروش کتیبه ، و 16 مرداد(هفتم اگوست) بیست و پنجمین سالگشت تروروحشیانه فریدون فرخزاد است. این یادداشت و نامِ برخی از ترورشدگان، درگرامیداشتِ یاد وخاطرۀ ماندگارِشاپوربختیاروفریدون فرخزاد، وقربانیان تروریسم حکومت اسلامی درخارج ازکشورمنتشرمی شود. بیشتر بخوانید