فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

همراه با پیوستِ اصول ”کوشندگان“ برای همکاری مشترک و ائتلاف

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بایگانی ماهانه: 08.2017

فاضل غیبی / آقای جهانبگلو، لطفاً به وظیفۀ خود عمل کنید!

من بعنوان یک ایرانی که در چهار دهۀ گذشته مجبور به دوری از میهن و زندگی در آلمان شده از آقای جهانبگلو خواهش می کنم پاسخی بر پرسش‌های نسل ما بیابند. ما خوانندگان و شنوندگان در این سالها به میزان احاطۀ ایشان بر اندیشه ورزی پی برده‌ایم و از اینرو حق خود می دانیم که از ایشان بخواهیم به وظیفۀ خود بعنوان بزرگترین فلسفه دان معاصر ایرانی عمل کنند... بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / چرا حکومت ایران رفرم پذیر نیست؟

توتالیتاریسم نظام نوینی است که در پیامد رشد صنعت پدید آمد. اگر صنعتی شدن کشور با گسست ها و بحران های اجتماعی ـ فرهنگی توأم شود، زمینۀ لازم برای ایدئولوژی های توتالیتر فراهم می شود. بدین صورت که با سرازیر شدن روستاییان به شهر، بدنبال کار در مراکز صنعتی تازه تأسیس، قشری عظیم به حاشیۀ شهرها اضافه می‌شود که از فرهنگ و اعتقادات روستایی خود گسسته، اما هنوز فرهنگی را که جانشین آن شود نیافته است. این موقعیت بحرانی قشر مزبور را آمادۀ پذیرش باورها و شعارهای ساده انگارانه می کند. بیشتر بخوانید

مسعود نقره کار / آثارِ رحمانیتِ یک آیه : شاپوربختیار و فریدون فرخزاد

15مرداد(ششم آگوست) بیست و ششمین سالگشت ترورسبعانۀ شاپوربختیاروهمراه وی سروش کتیبه ، و 16 مرداد(هفتم اگوست) بیست و پنجمین سالگشت تروروحشیانه فریدون فرخزاد است. این یادداشت و نامِ برخی از ترورشدگان، درگرامیداشتِ یاد وخاطرۀ ماندگارِشاپوربختیاروفریدون فرخزاد، وقربانیان تروریسم حکومت اسلامی درخارج ازکشورمنتشرمی شود. بیشتر بخوانید

رضا پرچی زاده / چرا بختیار ربعِ قرن پس از مرگ همچنان زنده است؟

در پایان باید این نکته را یادآور شوم که در روزگارِ آرمانگرایانِ خیال‌پرداز، بختیار آرمانگرایی واقعگرا بود. او بلندنظری و آینده‌نگریِ دنیادیدگانه داشت – کیفیتی که در بینِ اهالیِ سیاستِ ایران نادر است اگر نایاب نباشد؛ و همین او را ۲۶ سال پس از مرگش کماکان زنده نگاه داشته – در حالی که بسیاری از آنهایی که ظاهرا هنوز در «قیدِ حیات» هستند در حقیقت سال‌هاست «مرحوم» شده‌اند. بیشتر بخوانید

منشور برای ائتلافِ سراسری

مسیرِ تاریخ بشریت را، ملل بزرگ تعیین می كنند. درقرون معاصر، ایران بدلیل قرارگرفتن دربین سه امپراطوری، هرگزبطور كامل مستعمره نشد، ودرعین حال ایرانیان طی بیش ازیكصد سال مبارزه برایِ آزادی، هیچوقت نتوانستند بطورمستقل وکامل، حكومت خود را، خودشان انتخاب كنند. درتمام انقلابات: ازجنبش تنباكوبه بعد، همواره عامل خارجی نقش تعیین كنندهای داشته است. انقلاب سال ١٣٥٧ نیزازاین قاعده مستثنی نبود. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله

فراخوان

اصولِ «کوشندگان» برای «ائتلافِ بزرگِ ملی»

شورا، آرمانشهر مصدق