فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بایگانی ماهانه: 08.2017

فاضل غیبی / آقای جهانبگلو، لطفاً به وظیفۀ خود عمل کنید!

من بعنوان یک ایرانی که در چهار دهۀ گذشته مجبور به دوری از میهن و زندگی در آلمان شده از آقای جهانبگلو خواهش می کنم پاسخی بر پرسش‌های نسل ما بیابند. ما خوانندگان و شنوندگان در این سالها به میزان احاطۀ ایشان بر اندیشه ورزی پی برده‌ایم و از اینرو حق خود می دانیم که از ایشان بخواهیم به وظیفۀ خود بعنوان بزرگترین فلسفه دان معاصر ایرانی عمل کنند... بیشتر بخوانید

فاضل غیبی / چرا حکومت ایران رفرم پذیر نیست؟

توتالیتاریسم نظام نوینی است که در پیامد رشد صنعت پدید آمد. اگر صنعتی شدن کشور با گسست ها و بحران های اجتماعی ـ فرهنگی توأم شود، زمینۀ لازم برای ایدئولوژی های توتالیتر فراهم می شود. بدین صورت که با سرازیر شدن روستاییان به شهر، بدنبال کار در مراکز صنعتی تازه تأسیس، قشری عظیم به حاشیۀ شهرها اضافه می‌شود که از فرهنگ و اعتقادات روستایی خود گسسته، اما هنوز فرهنگی را که جانشین آن شود نیافته است. این موقعیت بحرانی قشر مزبور را آمادۀ پذیرش باورها و شعارهای ساده انگارانه می کند. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله