فراخوان

پیام همبستگی به کوشندگانِ راستینِ راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران

اصولِ «کوشندگان» برای ائتلافِ بزرگِ ملی

طرح پيشنهادی جدایی ادیان و مذاهب از حکومت و دولت

بایگانی

همراه تارنما شوید

Facebookgoogle_plus

بایگانی ماهانه: 04.2017

جهانشاه رشیدیان / روز کارگر

اولین مراسم روز کار مترادف با ۱۱ اردیبهشت ۵۸ در شهرهای ایران برگزار شد. تنها در تهران سازمان چریک های فدائی خلق, که تا ان زمان هنوز در جبهه رژیم نغلطیده بود, توانست نیم میلیون را بسیج کند. انان با شعارهای چپ خواستار ۴۰ ساعت کار در هفته، ۲ روز تعطیلی، حق برابر بین کاگران زن و مرد... بودند. موفقیت این تظاهرات، با وجود کارشکنی رژیم و حملات اوباش اسلامی، باعث هراس حکومت اسلامی شد; لذا حکومت انجمن های اسلامی و سندیکا های زرد را در محافل کارگری تأسیس کرد. مراکز کارگری در عمل به نهاد های ضد کارگری و در خدمت رژیم سرمایه داری اسلامی مبدل شدند. خانه کارگر و شورای اسلامی کار به نهادهای ترویج خرافات کیش اسلام در میان کارگران تبدیل شدند. بیشتر بخوانید

نه به خیمه شب بازی انتخاباتی (انتصاباتی) جمهوری اسلامی

با توجه به پیش شرط های فرازین که کمترین اند و نشانی از آنها را در جامعه استبداد زده ایران دیده نمیشود، شرکت در این "انتصابات" و یا "خیمه شب بازی انتخابات" که رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در این 38 سال گذشته براه انداخته، بگونه ای مشارکت در همه بیدادگری های این نظام تزویر و جنون و جنایت است. در روز انجام این بازی سیاه و ننگ آفرین در خانه های خود بمانید و جنبش فراگیر دیگری همچون "پاسارگاد" بیآفرینید. بیشتر بخوانید

RSS اخبار دویچه وله